Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej – Rekrutacja

Opublikowano:

Etap pierwszy:
Przesłanie pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego
do dnia 01 czerwca 2019 r.

Osoby chętne do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku zapraszamy w pierwszej kolejności do wypełnienia kwestionariusza osobowego, a następnie, do przesłania go do dnia 01 czerwca 2019 r. na adres e-mail: sekretariat@cyrkowa.edu.pl(zapis w formacie programu MS Word).

Etap drugi:
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły lub przesłanie oryginałów pocztą listem poleconym na adres szkoły do dnia10 czerwca 2019 r.
( w wyjątkowych sytuacjach wszystkie dokumenty można przynieść ze sobą w dniu egzaminu)

Zdecydowani rozpocząć naukę w szkole powinni dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy(przysłany e-mailem na pierwszym etapie rekrutacji).
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich – dodatkowo pisemna zgoda rodziców.
 4. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy.
 5. Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły(należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
 7. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Etap trzeci:
Egzamin rekrutacyjny na rok szkolny 2019/2020
sobota, 15 czerwca 2018 r., godz. 1200

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • test sprawności fizycznej/psychomotorycznej.

Proszę zabrać ze sobą:

 • strój i obuwie sportowe,
 • dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) – do wglądu,
 • oryginały świadectw szkolnych, których kserokopie złożono na drugim etapie rekrutacji – do wglądu.

W czasie egzaminu możliwe jest również zaprezentowanie swoich umiejętności z wykorzystaniem własnych rekwizytów.

Więcej o bas

Promotor kuglarstwa w Polsce oraz miłośnik jednego koła

Podobne wpisy

bas
bashttp://jednokolo.pl
Promotor kuglarstwa w Polsce oraz miłośnik jednego koła