Magiczne pudełko

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Magiczne Pudełko” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest  BAS Kamil Pawełczak, ul. Sikorskiego 11 lok. 39, 05-480 Karczew.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym portalu Kuglarstwo. w dniach 7-17 maja 2015 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu portalu Kuglarstwo na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu portalu Kuglarstwo i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem BAS Kamil Pawełczak;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika BAS Kamil Pawełczak.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Rekwizyt i sekret iluzjonistyczny „Magiczne Pudełko”.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest jeden z Uczestników, którzy opublikują komentarz na profilu Facebook-owym Kuglarstwa.

Nagrodę otrzyma osoba, której komentarz zostanie wybrany przez Organizatora.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć prywatną wiadomością w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Kuglarstwo.pl.